psykologutredningar

På Psykologi & berodendemottagningen genomför vi olika typer av psykologutredningar.

En psykologutredning är en process där en kvalificerad psykolog samlar in, bedömer och analyserar information om en individ för att få en djupare förståelse för deras psykologiska funktion, beteende och eventuella problem. Syftet med en psykologutredning kan vara att diagnostisera psykiska störningar, bedöma kognitiva funktioner, utvärdera personlighet och beteende, eller att informera om behandlingsplanering och interventioner.

En psykologutredning kan omfatta flera olika metoder och tekniker, inklusive intervjuer, observationer, standardiserade psykologiska test, självskattningsformulär och bedömningar från andra relevanta personer som familjemedlemmar eller lärare. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även mindfulness.

Processen för en psykologutredning kan variera beroende på syftet och den specifika situationen, men vanligtvis inkluderar den följande steg:

1. intervju

Psykologen genomför en eller flera intervjuer med den individ som utreds för att samla in information om deras bakgrund, aktuella problem, symptom, beteende och livssituation.

2. Bedömning av psykologiska test

Psykologen administrerar standardiserade psykologiska test och bedömningsinstrument för att utvärdera olika aspekter av individens psykologiska funktion, såsom kognition, emotionell funktion, personlighet och beteende.

3. observation

Psykologen kan observera individens beteende och interaktioner i olika miljöer, såsom i skolan, hemmet eller på arbetsplatsen, för att få en bättre förståelse för deras funktionsnivå och svårigheter.

4. självskattningsformulär

Individen kan ombedjas att fylla i självskattningsformulär eller frågeformulär för att ge ytterligare information om sina tankar, känslor och beteenden.

5. information från andra källor

Psykologen kan samla in information från andra relevanta källor, såsom familjemedlemmar, lärare eller andra vårdgivare, för att få en mer komplett bild av individens psykologiska funktion.

6. analys & bedömning

Psykologen analyserar den insamlade informationen för att bedöma individens psykologiska status, eventuella diagnoser och behov av interventioner eller behandling.

7. rapport & rekommendationer

Psykologen sammanställer resultaten av utredningen i en rapport och ger rekommendationer för fortsatt vård, behandling eller stöd baserat på sina fynd.

En psykologutredning är alltså en viktig process för att få en grundlig förståelse för en individs psykologiska behov och för att vägleda effektiva interventioner och behandlingsplaner.
Det är en individanpassad process som tar hänsyn till individens unika behov, bakgrund och situation.